Libertatea trebuie privită şi trăită în accepţia sensului creştin al termenului

Aprilie 22, 2008

Intrerviu pentru Ziarul Liber

Intervievat: Vlad Cubreacov

1. Domnule Cubreacov, cum aţi ajuns să fiţi vicepreşedinte al PPCD?

Cubreacov: Prin votul Congresului PPCD.

2. Ce înseamnă libertatea omului pentru dvoastră? Pentru că ziarul nostru se numeşte „Liber”, vrem să ştim ce înseamnă acest concept pentru dvoastră. Citește în continuare »


Situaţia culturală dificilă a minorităţii istro-române grav ameninţate

Aprilie 16, 2008

Situatia identitara a istro-romanilor (romanii din Croatia) va face subiectul unui proiect de rezolutie ce va fi depus joi 17 aprilie, la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Proiectul este initiat, ca si cel privind romanii din Timoc, de catre europarlamentarul basarabean Vlad Cubreacov, transmite Romanian Global News.

Situaţia culturală dificilă a minorităţii istro-române grav ameninţate Proiect de rezoluţie

Constatând că minoritatea istro-română locuieşte în opt sate (Žejane/Jeiăni, Brdo/Bârda, Jesenovik/Sucodru, Nova Vas/Nosela, Kostracani/Costerceani, Šušnjevica/Şuşneviţă/Susgnevizza, Letaj şi Zankovci) din peninsula Istria (Croaţia), în nordul Mării Adriatice, în regiunea istorică Ciceria şi că această minoritate nu este recunoscută oficial de către Croaţia;

Constantând de asemenea că după cel de al doilea Război mondial în regiunea Trieste din Italia s-a instalat o diasporă şi că mici comunităţi de origine istro-română locuiesc în Slovenia, în localităţile Golac şi Polijane din nordul regiunii istorice Ciceria;

Amintind natura autohtonă a minorităţii istro-române pe teritorul pe care locuieşte istoric de secole;

Notând că istro-româna, citată de UNESCO în Cartea Roşie a limbilor în pericol de stingere ca aflându-se «într-un serios pericol», este un dialect istoric românesc vorbit de o populaţie estimată între 500 şi 1500 de persoane care se autoidentifică prin endonimul Rumâni/Rumâri/Rumeri (Români) fiind numită de croaţi, sloveni şi italieni cu exonimul Ciribiri sau Cici, iar de lingvişti fiind numită Istro-români;

Ţinând cont de faptul că între 1921 şi 1925 la Šušnjevica/Şuşneviţă a funcţionat şcoala «Împăratul Traian» cu predarea materiilor în dialectul istro-român şi în româna literară, şcoală înfiinţată de profesorul istro-român Andrei Glavina;

Luând nonă de faptul că în ultimii ani Asociaţia istro-română «Andrei Glavina» publică la Trieste (Italia), pe spezele sale, revista „Scrisore către fraţ rumeri” (Scrisoare către fraţii români);

Observând cu satisfacţie că în primăvara anului 2000 a fost posibilă organizarea la Universitatea din Pola a primului Congres istro-român;

Regretând că, nefiind recunoscuţi oficial ca minoritate, istro-românii nu beneficiază deloc de învăţământ public, de nici un fel de asistenţă religioasă şi nu dispun de nici un fel de presă scrisă sau audiovizuală în propria lor limbă;

Îngrijorată de reducerea continua a numărului istro-românilor din cauza asimilării lor de către naţionalităţile înconjurătoare, fiind vorba de de o minoritate puternic ameninţată cu dispariţia;

Apreciind că această situaţie îngrijorătoare şi chiar critică nu este conformă cu normele şi standardele Consiliului Europei;

Luând în consideraţie obligaţiile statelor membre ale Consiliului Europei faţă de minorităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile statelor înrudite faţă de minorităţile de peste hotare,

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei,

Invită autorităţile Croaţiei să recunoască oficial minoritatea istro-română şi să-i garanteze acesteia respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale aşa cum sunt acestea inscrise în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi mai cu seamă drepturile lingvistice, culturale şi religioase în următoarele domenii: a. învăţământul în limba maternă; b. serviciile religioase în limba maternă; c. ziare, reviste, emisiuni radio şi de televiziune în limba maternă; d. susţinerea asociaţialor culturale ale istro-românilor;

Invită autorităţile României, ca stat înrudit, să conclucreze cu autorităţle Croaţiei în scopul luării urgente a oricăror măsuri necesare pentru păstrarea identităţii minorităţii istro-române grav ameninţate şi pentru susţinerea dialectului istro-român puţin răspândit;

Invită autorităţile Croaţiei să pună în aplicare, prin mijloacele cele mai potrivite, următoarele măsuri:

1. adoptarea progresivă a limbii materne în educaţia copiilor (folosirea dialectului istro-român la nivel de vorbire în treapta preşcolară şi folosirea normei literare româneşti în învăţământul primar);
2. respectarea şi acordarea de ajutor public în favoarea utilizării locale a dialectului istro-român şi a limbii române literare, precum şi în favoarea folosirii lor curente în învăţământul mediu şi presa din localităţile respective, în măsura necesităţilor comunităţilor care le vorbesc;
3. permisiunea de a oficia serviciile religioase în dialectul istro-român şi în standardul literar românesc în bisericile din saltele istro-române, astfel încât istro-românii să poată ţine cântările bisericeşti în limba lor maternă;
4. organizarea unor forumuri internaţionale de dezbateri şi a unor seminare ale experţilor pentru studierea şi repertorierea cu grijă a particularităţilor dialectului şi culturii istro-române;

Însărcinează comisia sa sesizată în fond să includă pe ordinea de zi a viitoarelor ei şedinţe chestiunea minorităţii istro-române aflate în pericol, să urmărească îndeaproape evoluţiile privind acestă minoritate şi să prezinte un Raport asupra chestiunii respective.

Semnat:

Vlad Cubreacov

translation

Difficult cultural situation of the Istro-Romanian minority particularly threatened  

Motion for a resolution

Having ascertained that the Istro-Romanian minority inhabits eight villages (Žejane/Jeiăni, Brdo/Bârda, Jesenovik/Sucodru, Nova Vas/Nosela, Kostracani/Costerceani, Šušnjevica/Şuşneviţă/Susgnevizza, Letaj and Zankovci) in the Peninsula of Istria (Croatia), on the Northern part of the Adriatic Sea, in the historical region of Ciceria and that this minority is not officially recognised by Croatia;

Also having ascertained that after the World War II an Istro-Romanian Diaspora was established in Italy, Trieste region, and that small communities of Istro-Romanian origin inhabit Golac and Polijane localities in Slovenia, on the Northern part of the historical region of Ciceria;

Recalling the inland nature of the Istro-Romanian minority on the territory it inhabits historically for centuries;

Noting that the Istro-Romanian, quoted in the UNESCO Red Book of Endangered Languages  as «seriously endangered», is an historical Romanian dialect spoken by a population of between 500 and 1500 persons that call themselves by endonyme Rumâni/Rumâri/Rumeri (Romanians) and being called by exonym Ćiribiri or Ćići by Croats, Slovenians and Italians, and Istro-Romanians by linguists;

Taking into account that between 1921 and 1925 the Traian Emperor School operated in Šušnjevica/Şuşneviţă village where the school subjects have been taught in the Istro-Romanian dialect and in literary Romanian language, and this school was established by Mr. Andrei Glavina,  an Istro-Romanian professor;

Taking note of the fact that during the last years the Istro-Romanian Association «Andrei Glavina» has published in Trieste (Italy), by its own means, a journal called Scrisore către fraţ rumeri (Letter for Romanian brothers);

Noting with satisfaction that it was possible to organise the first Istro-Romanian Congress at Pula University in Spring 2000;

Regretting that the Istro-Romanians, as an officially unrecognised minority, do not benefit of any public education, any religious assistance and do not have any written press or broadcast media in their own language;

Being concerned for the continuous decrease of the number of Istro-Romanians due to their assimilation by neighbouring nationalities, as regards a minority seriously threatened by disappearance;

Assessing that this worrisome and even critical situation does not comply with the Council of Europe norms and standards;

Taking into account the commitments taken by the Council of Europe member states towards the minorities, as well as the rights and commitments of the kin-states towards their minorities abroad,

The Assembly,

Invites Croatian authorities to recognise officially the Istro-Romanian minority and to ensure the respect for its fundamental rights and freedoms enshrined in the European Convention of Human Rights and namely the linguistic, cultural and religious rights, especially in the following fields: a. education in its mother tongue; b. worship services in its mother tongue; c. newspapers, journals, radio and TV broadcasts in its mother tongue; d. and support for Istro-Romanian cultural associations;

Invites the authorities of Romania, as a kin-state, to cooperate with Croatian authorities in order to take urgently all necessary measures to preserve the identity of the Istro-Romanian minority, especially threatened and to support the least spoken Istro-Romanian dialect;

Invites Croatian authorities to consider the possibility for implementing, through the most appropriate means, the following measures:

  1. gradual implementation of the mother tongue in the children education (to use verbally the Istro-Romanian dialect in the preschool education and the normalized Romanian forms of the mother tongue in the primary education);
  2. respect and public aid for the local use of the Istro-Romanian dialect and the normalized Romanian language, and their current use in the second level education and by media in the concerned localities, in the extent the communities that speak them need;
  3. permit to hold worship services in the Istro-Romanian dialect and in the normalized Romanian language in churches situated in the Istro-Romanian villages, in order to give the Istro-Romanians the possibility to sing canticles in their mother tongue;
  4. organisation of the international discussion forums and expert seminars to study and identify properly the features of the Istro-Romanian dialect and culture;

Empowers its competent committee to put on the agenda of its forthcoming meetings the issue of the endangered Istro-Romanian minority, to watch closely the development of its situation and to submit a Report concerning this issue.

 Signed:

Vlad Cubreacov

=============================

Descarcă:

Motion for a resolution

Proiect de rezoluţie