PARTENERIAT CHIȘINĂU-ISMAIL PENTRU TRADIŢIE, IDENTITATE, LIMBĂ ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Iunie 17, 2014

Sigla RR cu tricolor

A C O R D

Animate de dorinţa de realizare a unităţii de acţiune pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor din Ucraina şi a celor din Republica Moldova, în conformitate cu documentele internationale în materie, Asociaţia Naţional-Culturală „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa şi Asociaţia „Răsăritul Românesc” din Republica Moldova (denumite în continuare Parteneri) stabilesc

PARTENERIATUL

PENTRU TRADIŢIE, IDENTITATE,

LIMBĂ ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

În acest sens:

Partenerii vor organiza împreună o serie de acţiuni de interes cultural, formativ, instructiv, şcolar şi studenţesc, ştiinţific şi de cercetare, de utilitate publică şi se vor informa reciproc în domeniile de interes comun, respectând graficul de acţiune convenit.

Partenerii vor promova dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor din Ucraina şi Republica Moldova, indiferent de etnonimul, exonimul sau infranimul folosit de către ei înșiși sau atribuit lor de către alții. În acest sens, partenerii se vor baza pe faptul că Declarația de Independență a Republicii Moldova din 27 august 1991 menționează ”limba română ca limbă de stat” și că această prevedere se aplică prioritar în raport cu Constituția și oricare alte legi ale Republicii Moldova, precum se vor baza și pe faptul că în Republica Moldova singura limbă de predare în școala națională de toate gradele este limba română. De asemenea, partenerii se vor baza și pe faptul că legislația Republicii Moldova privind funcționarea limbilor statuează ”unitatea lingvistică moldo-română realmente existentă”. Totodată, partenerii se vor baza pe faptul că Legea României nr. 299 din 2007, prin articolul 1, alineatul (1) litera a) drepturile persoanelor care își asumă în mod liber identitatea culturală română, se referă la ”persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceștia sunt apelați (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo–români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji, precum și toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni”.

Partenerii vor sprijini cursul european și euroatlantic al Ucrainei și Republicii Moldova, precum și cooperarea transfrontalieră în cadrul euroregiunii ucraineano-moldo-române Dunărea de Jos.

Partenerii vor contribui la formarea unei atitudini constructive faţă de problemele comunităţilor româneşti din partea administraţiilor centrale şi locale de stat din Ucraina şi din Republica Moldova.

Partenerii vor monitoriza modul în care sunt respectate drepturile românilor în ţările de reşedinţă sau de adopţie şi vor realiza documentare, studii şi cercetări juridice şi etno-sociologice privind comunităţile româneşti din cele două ţări.

Partenerii vor iniţia demersuri necesare şi vor formula propuneri pentru crearea, completarea sau modificarea cadrului legislativ din cele două ţări astfel încât interesele românilor din Ucraina şi Republica Moldova să devină o prioritate constantă a politicii interne a celor două state.

Partenerii vor emite note, rapoarte şi recomandări către instituţiile centrale şi locale din cele două state, precum şi către organismele europene şi internaţionale specializate, referitoare la situaţia şi problemele comunităţilor româneşti din Ucraina şi din Republica Moldova.

Partenerii vor pune în valoare realizările şi contribuţiile românilor la cultura şi civilizaţia celor două ţări sau a altor popoare, vor tipări studii, monografii, dicţionare şi enciclopedii, albume şi articole de presă în acest domeniu.

Partenerii vor colabora cu alte asociaţii, instituţii, organizaţii şi fundaţii din Ucraina şi Republica Moldova, precum şi din alte ţări în interesul şi beneficiul comunităţilor române din cele două ţări.

Partenerii vor sprijini eforturile comunitare locale de reactivare, organizare şi afirmare în Ucraina a vieţii religioase în parohiile ortodoxe româneşti, prin mijloace proprii, împreună cu reprezentanţii Mitropoliei Basarabiei (Biserica Ortodoxă Română), cu respectarea legislaţiei europene şi internaţionale în materie la care Ucraina şi Republica Moldova sunt parte.

Partenerii vor organiza împreună manifestări culturale, vor sprijini participarea ansamblurilor şi artiştilor la manifestări organizate în cele două state.

Partenerii vor derula programe comune, tipărind şi difuzând carte românească, promovând cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească, prin mijloacele pe care le au la dispoziţie, inclusiv prin atragerea de sprijin european şi internaţional.

Partenerii vor contribui în mod colegial la alcătuirea şi completarea unei bănci de date comune şi vor monitoriza felul în care se respectă drepturile omului în general şi în special în cazul persoanelor aparţinând comunităţilor româneşti din Ucraina şi Republica Moldova.

Partenerii vor încuraja şi vor înlesni înfrăţirea oficială, în baza unor acorduri de parteneriat, între administraţiile locale de nivelul întâi şi doi ale unităţilor administrative din Ucraina şi Republica Moldova.

Prezentul Acord se va aplica cu respectarea prevederilor documentelor europene şi internaţionale în materie culturală, educaţională, precum şi a celor referitoare la drepturile omului, libertăţile fundamentale şi minorităţile naţionale.

Prezentul Acord este încheiat astăzi, 15 iunie 2014, în limba română, în municipiul Ismail, în două exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte semnatară, pe termen nelimitat, şi se completează prin înţelegeri, precum şi prin acordul de voinţă exprimat prin acţiunile comune derulate în beneficiul comunităţilor româneşti din Ucraina şi Republica Moldova.

Pentru Asociaţia Naţional-Culturală „BASARABIA” a Românilor din regiunea Odesa

Anatol POPESCU – Președinte

 

Pentru Asociaţia „RĂSĂRITUL ROMÂNESC” din Republica Moldova

Vlad CUBREACOV – Preşedinte

 

Ismail, 15 iunie 2014


Fără comentarii: TEORIA MOLDOVENISMULUI ANTIROMÂNESC, PUSĂ ÎN APLICARE DE BISERICA RUSĂ

Septembrie 15, 2011


Education in the Transdniestrian region of the Republic of Moldova

Ianuarie 13, 2008

Doc. 10316

5 October 2004

Education in the Transdniestrian region of the Republic of Moldova

Motion for a recommendation

presented by Mr Cubreacov and others

The Assembly:

Taking note of the unacceptable situation created in the eastern part of the Republic of Moldova as the result of the closure of the schools using Latin script by the self proclaimed authorities in Tiraspol;

Expressing its deep concern for the effects of the violation of the right to education of the children and the general disregard for human rights by the illegitimate Tiraspol regime;

In agreement with the steps taken made by the Government of the Republic of Moldova and with the stances on this issue by the international fora,

Calls upon the governments of the member states of the Council of Europe and the international organisations to continue the efforts of the positive settlement of the school issue in accordance with the European standards,

Asks the Committee of Ministers to follow closely the case of the schools in Transdniestria within its own procedures,

Asks that a report be prepared on the situation of education in the Transdniestrian region of the Republic of Moldova.

Signed:

CUBREACOV, Vlad, Moldova, EPP/CD

COIFAN, Viorel, Romania, LDR

COSARCIUC, Valeriu, Moldova, LDR

FRUNDA, György, Romania, EPP/CD

GROSS, Andreas, Switzerland, SOC

GRUBERT, Attila, Hungary, LDR

ILAŞCU, Ilie, Romania, NR

PATEREU, Riorita, Moldova, EPP/CD

PRIJMIREANU, Dumitru, Moldova, UEL

PRISĂCARU, Ghiorghi, Romania, SOC

TEVDORADZE, Elene, Georgia, EDG

TOPALLI, Jozefina, Albania, EPP/CD

Doc. 10316

5 octobre 2004

Education dans la région transnistrienne de la République de Moldova

Proposition de recommandation

présentée par M. Cubreacov et plusieurs de ses collègues

L’Assemblée :

Prenant note de la situation inacceptable créée dans la partie orientale de la République de Moldova, suite à la fermeture, par les autorités autoproclamées de Tiraspol, des écoles dispensant un enseignement en caractères latins ;

Conformément aux démarches faites par le Gouvernement de la République de Moldova et aux positions exprimées sur ce dossier par les instances internationales ;

Exprimant sa préoccupation pour les conséquences des violations du droit des enfants à l’éducation et, plus généralement, des droits de l’homme dont se fait coupable le régime illégitime de Tiraspol,

Appelle les gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe et les organisations internationales à continuer les efforts visant à régler de manière positive la question des écoles, en accord avec les normes européennes,

Demande au Comité des Ministres de suivre de près la situation des écoles en Transnistrie, dans le cadre de ses propres procédures,

Demande qu’un rapport sur la situation de l’éducation dans la région transnistrienne de la République de Moldova soit préparé.

Signé:

CUBREACOV, Vlad, Moldova, PPE/DC

COIFAN, Viorel, Roumanie, LDR

COSARCIUC, Valeriu, Moldova, LDR

FRUNDA, György, Roumanie, PPE/DC

GROSS, Andreas, Suisse, SOC

GRUBERT, Attila, Hongrie, LDR

ILAŞCU, Ilie, Roumanie, NI

PATEREU, Riorita, Moldova, PPE/DC

PRIJMIREANU, Dumitru, Moldova, GUE

PRISĂCARU, Ghiorghi, Roumanie, SOC

TEVDORADZE, Elene, Géorgie, GDE

TOPALLI, Jozefina, Albanie, PPE/DC


Nécessité d’une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires

Ianuarie 13, 2008

SESSION DE 2006

(Première partie)

COMPTE RENDU

de la cinquième séance

Mercredi 25 janvier 2006 à 15 heures

Nécessité d’une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires

Intervention de M. CUBREACOV (Moldova)

M. CUBREACOV (Moldova). – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers Collègues, je voudrais d’abord féliciter Monsieur Lindbland pour son excellent rapport qui reflète l’ampleur et la monstruosité des crimes et des atrocités des régimes totalitaires communistes en Europe et partout au monde. Quant au peuple de mon pays, la Moldavie, il a subit les horreurs du communisme depuis juin 1940, lorsque la Bessarabie, le nord de la Bucovine et le district de Hertza ont été occupes selon les prévisions du pacte Ribbentrop-Molotov conclu en 1939 entre l’Allemagne nazie et la Russie communiste.

L’éclipse communiste intervenue pour quelques décennies dans l’histoire de mon peuple a signifié des déportations en masse des soi-disant «éléments contre-révolutionnaires» et «ennemies de classe», de camps de concentration en Sibérie et au Kazakhstan, des fosses communes, de l’extermination des élites politiques, des meurtriers par famine, de la russification forcée, de la déchristianisation, de l’expropriation et de la collectivisation forcée, des persécutions et de la terreur politique.

Le 13 et 14 juin 1941 le gouvernement communiste a déporté en Sibérie plus que 250 000 roumains de Bessarabie, dans la plupart des femmes et des enfants. Le 6 juillet 1949 ont été également déportés 35 786 personnes. Cinquante-six membres du clergé de l’Eglise Métropolitaine de Bessarabie ont été condamnes a la mort et tues. Plus que 20% des églises ont été complètement détruites et quelques 68% fermées et profanées. Par une politique des réquisitions le régime communiste d’occupation a provoqué en 1946-1947 une famine qui a conduit à la mort de plus que 216 000 des personnes innocentes. Des cas du cannibalisme ont été enregistres.

La destruction physique de mon peuple a été accompagnée par une sauvage destruction spirituelle et culturelle. L’identité roumaine de la majorité autochtone du pays a été mise à l’index, l’alphabet latin interdit et remplacé par le russe, l’église traditionnelle interdite et substituée par l’église russe, la langue roumaine marginalisée. Un génocide a eu lieu.

La machine d’extermination a fait en Moldavie, durant toute la période de l’occupation soviétique, presque un million de victimes au nom de l’idéologie communiste.

La mémoire de ces victimes nous oblige à un travail de salubrité intellectuelle permanente dans nos sociétés, et il faut souligner qu’il ne s’agit pas ici de la revanche historique ou doctrinaire, mais de la dignité humaine qui doit être restaurée et respectée.

Voilà pourquoi je soutiens vivement le rapport préparé par Monsieur Lindbland et j’espère que la Résolution que nous venons d’adopter complétera le cadre politique nécessaire à la décommunisation irréversible de notre continent.