PRIMA ȘCOALĂ PUBLICĂ ROMÂNEASCĂ LA CRIHANA (1865-1878)

Aprilie 17, 2016

Alexandru Ioan Cuza

Revenită la sânul Principatului Moldovei în 1856, și participând cu întreaga regiune basarabeană a Prutului de Jos și a Dunării de Jos (județele Cahul, Bolgrad și Ismail) la procesul de unificare și propășire națională, Crihana a beneficiat, alături de toate celelalte comune și orașe basarabene aflate în componența Statului național român (1856-1878), de învățământ obligatoriu și gratuit în limba română.

Este mai mult ca sigur că în 1865 la Crihana a fost înființată o școală românească de stat. Aceasta avea patru clase pentru băieții și fetele cu vârsta între 8 și 12 ani. Școală, finanțată în cea mai mare parte de la Bugetul Ministerului Instrucțiunii Publice și al Cultelor din București, dar și de la bugetul comunei, a fost înființată în conformitate cu prima lege românească modernă în domeniul învățământului (Legea nr. 1150/1864 asupra instrucțiunii a Principatelor Unite Române) promulgată de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 25 decembrie 1864 și pusă în aplicare din 1865.

În școala publică românească de la Crihana s-au studiat cel puțin 9 materii: 1) Citirea şi scrierea, 2) Gramatica, 3) Aritmetica, 4) Istoria României, 5) Geografia,  6) Catehismul ortodox, 7) Igiena,  8) Dreptul administrativ român, 9) Sistemul legal al măsurilor şi greutăților. Manualele și salariile învățătorului și ale celuilalt personal (minimum trei angajați) erau asigurate de Stat, prin Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor din România.

Abecedar sau Manual de scriere și citire după care au învățat copiii din Crihana.

Abecedar sau Manual de scriere și citire după care au învățat copiii din Crihana. Iași, 1868. Printre autori este și Ion Creangă.

Părinții care nu-și înscriau copiii la școală sau cei care îi împiedicau să frecventeze școala din sat erau supuși, de către consiliul comunei, la o amendă de 10 parale pentru fiecare zi de lipsă nemotivată legal, amendă care se încasa în favoarea școlii. În caz de recidivă amenda se dubla, constituind 20 de parale pentru fiecare zi de lipsă.

Manual de gramatică a limbii române

Manual de gramatică a limbii române, pentru clasa a III-a primară. Galați, Tipografia Comercială, 1876.

Nu cunoaștem deocamdată în mod sigur cine au fost învățătorii care au predat în școala publică românească de la Crihana între 1865 și 1878, dar cert este că o bună parte a populației din localitate nu doar că era știutoare de carte, dar și semna sub a doua ocupație țaristă (1878-1918) în limba română, cu alfabet latin, așa cum se vede dintr-un șir de acte de arhivă, inclusiv registrele metricale ale parohiei ortodoxe din sat. Doamna profesoară Veronica Popa, originară din Crihana Veche și care este și muzeograf la Cahul, ne-a comunicat numele uneia dintre învățătoarele care ar fi predat la școala românească de la Crihana Veche între 1865 și 1878: Elena Mancaș. De asemenea, nu cunoaștem deocamdată nici localul care a găzduit prima școală românească din sat. Cercetările ulterioare ar putea vărsa lumină asupra acestor aspecte.

Georgrafia Romaniei 1878

Manual de Georgrafia Romaniei (cunoștințe pentru uzul Școalelor). Galați, Tipografia Română, 1878.

Odată cu reanexarea celor trei județe românești din sudul Basarabiei la Rusia țaristă (1878) școala publică românească de la Crihana a fost desființată, după 13 ani de activitate, iar învățământul, deja neobligatoriu, a putut fi continuat, de această dată în limba rusă, doar prin școala parohială nesubvenționată de către administrația imperială rusă.

Pentru o bună înțelegere a contextului acelor vremuri prezentăm mai jos extrase din Legea instrucțiunii publice din 1864 promulgată de Domnitorul Alexandru Ioan I al Principatelor Unite Române.

* * *

Legea nr. 1150/1864 asupra instrucţiunii a Principatelor Unite Române

Alexandru Ioan I.

cu mila lui Dumnezeu şi vointia naţională Domn Principatelor Unite Române.

La toţi de faţă şi viitori sănătate.

Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat la Departamentul Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunii publice, No. 52,014, pe lângă care Ne supune spre aprobare Proiectul de Lege asupra Instrucţiunii publice;

Văzând deciziunea luată de Consiliul Nostru de Miniștri prin jurnalul încheiat în şedinţa de la 16 Octomvrie;

Ascultând şi opiniunea Consiliului Nostru de Stat;

În virtutea Statutului din 2/14 Iulie trecut;

Am sancţionat şi sancţionăm, promulgat şi promulgăm ce urmează:

Dispoziţiuni generale

Art. 1. Instrucţiunea se împarte în publică şi privată.

 1. Instrucţiunea publică se împarte în primară, secundară şi superioară.
 2. Instrucţiunea primară cuprinde: școalele primare din comunele rurale şi urbane.

(…)

 1. Instrucţiunea primară elementară este obligătorie şi gratuită, după cum se legiuește la Partea I, Cap. II, Secţiunea I, din prezenta lege.
 2. Corpul învăţător se împarte în patru grade:

1° Învăţători sau învăţătoare pentru școalele primare rurale.

2° Institutori sau institutrice pentru școalele primare urbane.

3° Profesori de școale secundare.

4° Profesori de facultăţi.

(…)

CAP II

Despre organizaţiunea instrucţiunii primare

SECŢIUNEA I

Despre obligaţiunea instrucţiunii

 1. Instrucţiunea elementară este obligatorie pentru toţi copiii de amândouă sexele începând de la opt până la doisprezece ani împliniţi ai etăţii. Acestă îndatorire este impusă, sub penalităţile aici mai jos prescrise, părinţilor, tutorilor, stăpânilor, maeștrilor şi oricărei persoane ce ar avea sub îngrijire un copil. Copiii în etate de doisprezece ani la punerea în lucrare a acestei legi vor fi dispensaţi de învăţătura obligatorie.
 1. Instrucţiunea obligatorie va cuprinde următoarede obiecte de studiu: citirea şi scrierea, catehismul, noţiuni de igienă, de gramatică, de geografie, de istoria ţării, de drept admnistrativ al ţării, cele patru lucrări din aritmetică, sistema legală a măsurilor şi a greutăţilor.
 2. Se apără de îndatorirea de a trimite pe copii la școala publică acei cari vor dovedi că le dau învăţătură acasă sau în vreun institut privat.
 3. Nu se poate lua un copil de la școală mai înainte de a fi dobândit din partea învăţătorului un certificat de cunostinţele cuprinse în art. 32 de mai sus.
 4. Nicio cauză împedicătoare nu poate dispensa de îndatorirea instrucţiunii obligatorie impusă prin art. 32, de nu va fi judecată şi recunoscută ca atare de consiliul municipal sau comunal.
 5. Când părintele, tutorele sau stăpânul va lăsa pe copii a lipsi de la școală fără motiv legal, şi nu-i va trimite trei zile după avertismentul ce va primi de la învăţător, acesta sau revizorul ori subrevizorul va înstiinţa îndată pe consiliul local al comunei, care va supune pe părinte, tutore sau stăpân la o amendă de douăzeci parale la oraşe şi zece parale la sate pentru fiecare zi de lipsă. Amenda se va plăti în bani sau în lucru pentru comună. În caz de recidivă ea va fi îndoită.
 6. Nici un maestru, industriaş, arendaş, ori stăpân nu va primi în serviciul său un copil mai mic de doisprezece ani, decât după ce i se va arăta certificatul de învăţătură, sub osândă de a se supune de către consiliul local la o amendă de una sută lei şi la îndatorirea de a trimite şi a ţine pe copil în școală până la al paisprezecilea an.
 7. Amenda prescrisă prin articolele precedende se va împlini, de va cere trebuinţa, prin autorităţile administrative după cererea consiliului comunal.
 8. Toate amendele se vor vărsa în casa comunală în favoarea școalei.
 9. Preotul comunei, sau, în oraş, preotul de suburbie, sau autoritatea însărcinată cu ţinerea actelor civile va comunica în cea dintâi lună a fiecărui an, învăţătorului respectiv o listă de toţi copiii ocolului său, care au împlinit, în acel an, etatea de opt ani. În acea listă se va arăta numele copilului, satul sau oraşul, suburbia, numele familiei, anul şi ziua nașterii. Acestă listă va servi învăţătorului spre a-i face cunoscuți pe copiii care trebuiesc a fi adstrânşi la învăţătura obligată.
 10. La fiecare trecere a revizorului sau subrevizorului, se vor examina aceste liste, şi se vor controla măsurile ce se vor fi luat.
 11. Instrucţiunea obligătorie este în sarcina Statului întru tot ceea ce privește: 1) Personalul învăţător, administrator şi domestic; 2) Subvenţiunea pentru material de școală, cărţi, hârtie etc. la copiii cei fără mijloace; şi în sarcina comunelor, cât pentru local, mobilă şi lemne de încălzit. În caz când școala ar avea mijloace proprii provenite din donaţiuni, legaturi etc., acelea vor fi afectate la întreţinerea școlii, însă numai spre a comunei uşurare de sarcinele ce i se impun prin art. precedente.
 12. Comunele, îndeplinind sarcinile impuse lor pentru învăţătura obligătorie prin art. 42 vor putea să înfiinţeze școale cu învăţături mai întinse.
Semnătură Alexandru Ioan Cuza

Semnătura Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al României.


PRIMA LISTĂ A BIRNICILOR DIN CRIHANA SUB OCUPAȚIA ȚARILOR RUȘI

Februarie 29, 2016

Am descoperit în fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova – și ne grăbim să o publicăm – lista completă a plătitorilor de biruri din Crihana Veche întocmită în primii ani ai ocupației țariste de după 1812, mai exact în anul 1817. Lista cuprinde nume schimonosite fonetic, ajustate la pronunția și ortografia rusă a timpului, dar pot fi lesne recunoscute, întrucât majoritatea dintre ele sunt purtate și astăzi în sat. În acea vreme Crihana număra 106 familii/gospodării supuse birurilor către Imperiul rus.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Iată legenda la listă (tradusă din rusă) și lista birnicilor propriu-zisă:

Numele și prenumele fiecărui bărbat însurat care alcătuiește o familie aparte sau ale văduvilor, precum și ale văduvelor care au fii în stare să se îndeletnicească cu muncile câmpului.

Satul Crihana. Birnici

 1. Efrem Gavriliță
 2. Lazarin Bulgaru
 3. Nicolae Dragomir
 4. Gheorghe Cozma
 5. Ion Mocanu
 6. Mihai Chiriță
 7. Toadere Chiriță
 8. Sandu Chiriță
 9. Vasile Buga
 10. Eustratie Nicula
 11. Ion Eustratie
 12. Ion Danda
 13. Vasile Țurcanu
 14. Radu Munteanu
 15. Gheorghe Stamu
 16. Nicolae Zgârcibabă
 17. Ion Zgârcibabă
 18. Dănilă Cozma
 19. Ștefan Andoni
 20. Gheorghe Țurcanu
 21. Niculiță Chebac
 22. Tănase Flioștor
 23. Constantin Duia
 24. Gavrilă Duia
 25. Ioniță Duia
 26. Nicolae Ioan
 27. Ion Negrea
 28. Ioniță Nărea
 29. Constantin Tihaie
 30. Sandu Tihaie
 31. Dimitrie Duia
 32. Grigore Țurcanu
 33. Ioniță Țurcanu
 34. Anghel Țurcanu
 35. Paraschiv Niță
 36. Ieremia Gaju
 37. Gavrilă Ion
 38. Ene Danda
 39. Manole Țurcanu
 40. Vasile Vatamanu, de 40 de ani, calic
 41. Toadere Gareț
 42. Ștefan Mogorda
 43. Alexandru Grețu
 44. Grigoraș Grețu
 45. Antohie Racoviță
 46. Ștefan Racoviță
 47. Ion Grețu
 48. Ion Zlatu
 49. Mihai Eremei
 50. Toadere Lazăr
 51. Văduva Măriuța Cozmuleasa cu fii săi Vasile și Șerban
 52. Ion Cozma
 53. Lupașcu Musăițanu
 54. Andrei Flioștor
 55. Timotei Chiriță
 56. Ștefan Todor
 57. Andrei Gavriliță
 58. Alexandru Ion
 59. Ștefan Băiuș
 60. Constantin Grețu
 61. Gheorghe Iancu
 62. Grigoraș Chiriță
 63. Cozma Chistol
 64. Ion Olteanu
 65. Chiriță Vicol
 66. Constantin Barbălată
 67. Gavrilă Barbălată
 68. Șerban Trofim
 69. Ștefan Buga
 70. Ștefănache Buga
 71. Anton Vintilă
 72. Ștefan Popa
 73. Ion Popa
 74. Toadere Crăciun
 75. Vasile Buga
 76. Ilie Pascu
 77. Ștefan Vintilă
 78. Toadere Dogaru
 79. Ilie Tofan
 80. Ion Buga
 81. Ștefan Buga
 82. Dumitrșcu Flioștor
 83. Alexandru Flioștor
 84. Constantin Gorea
 85. Dima Chiriac
 86. Nicolae Chistol
 87. Ioniță Iacob
 88. Ioniță Chiriac
 89. Ene Chiriac
 90. Costache Barbălată
 91. Ioniță Tinică
 92. Ion Flioștor
 93. Ștefan Tinică
 94. Apostu Ieremei
 95. Dimitrie Crăciun
 96. Grigoraș Chiriac
 97. Vasile Crăciun
 98. Nicolae Chiriță
 99. Ene Tudorel
 100. Apostolu Șoltun
 101. Ioniță Gavriliță
 102. Văduva Maria Todorcea și fiul ei Iordache
 103. Nicolae Țurcanu
 104. Văduva Vasilca Niță și fiul ei Matei
 105. Nicolae Racoviță
 106. Trandafir Popa

De tot birnici 106

(urmează iscăliturile celor trei membri ai comisiei de cenzori care au întocmit lista)

????????????????????????????????????